فنی-مهندسی

الزامات مدیریت موثر در صنعت برق

کد : 33

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

شاخص های کلیدی صنعت برق

کد : 32

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

راهبری صنعت برق

کد : 31

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

بازار برق

کد : 30

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

اقتصاد برق

کد : 29

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

ساختار صنعت برق

کد : 28

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار AVEVA INSTRUMENT

کد : 7

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار AVEVA Everything 3D

کد : 40117

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم افزار Civil3D

کد : 11

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار PLS-TOWER

کد : 8

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار PLS-CADD

کد : 3

استاد : مهدی گل چوب

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

دسته بندی : فنی-مهندسی