مدیریت

ارزيابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با کمک نرم‌افزار كامفار

کد : 40111

استاد : اشکان کربلایی فر

مبلغ نهایی : 41,420,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

حاکمیت شرکتی

کد : 40127

استاد : مزدک عبائی

مبلغ نهایی : 25,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

حاکمیت شرکتی

کد : 27

استاد : ونداد رستگار

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

PMBOK 7 EDITION

کد : 4004

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

PMBOK6

کد : 26

استاد : شركت مشاوره مدیریت میر

مبلغ نهایی : 108,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

آشنایی با اصول و مبانی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد ISO 22301 2019

کد : 25

استاد : نیما نبوی

مبلغ نهایی : 16,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

آشنایی با مفاهیم مدیریت فناوری در سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO IEC 20000 2018

کد : 24

استاد : نیما نبوی

مبلغ نهایی : 16,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

آشنایی با مفاهیم مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27005 2018

کد : 23

استاد : نیما نبوی

مبلغ نهایی : 11,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

مدیریت برون سپاری

کد : 19

استاد : مزدک عبائی

مبلغ نهایی : 19,500,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

چابکی در مدیریت پروژه و مدیریت پروژه چابک

کد : 18

استاد : مزدک عبائی

مبلغ نهایی : 29,250,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

تحلیل کسب و کار کاربردی در سازمان

کد : 17

استاد : مزدک عبائی

مبلغ نهایی : 29,250,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

رویکرد کاربردی به مدل‌های کسب و کار

کد : 40116

استاد : مزدک عبائی

مبلغ نهایی : 25,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

PMBOK 7 EDITION

کد : 4

استاد : مزدک عبائی

مبلغ نهایی : 105,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت

نرم افزار جیرا

کد : 15

استاد : وحید حکمی

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

دسته بندی : مدیریت