دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

الزامات مدیریت موثر در صنعت برق

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 33

توضیحات مبلغ :

محتوای دوره: