دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

شاخص های کلیدی صنعت برق

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 32

توضیحات مبلغ :

محتوای دوره: