دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

حاکمیت شرکتی

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 25,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 40127

توضیحات مبلغ :

محتوای دوره:

مقدمه

مفاهیم و اصول پایه در حاکمیت شرکتی

مروری بر مبانی نظری حاکمیت شرکتی

تئوری‌ها و نظریه‌های حاکمیت شرکتی

سیستم‌ها و مدل‌های حاکمیت شرکتی

سازوکارهای حاکمیت شرکتی

ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

مدل‌های حاکمیت شرکتی در سایر کشورها

حاکمیت شرکتی در ایران (پیشینه، قوانین و ضوابط)

اهمیت و نقش هیئت مدیره و مدیرعامل از نمای نزدیک

جمع‌بندی