دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

حاکمیت شرکتی

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 27

توضیحات مبلغ :

محتوای دوره:

مفاهيم و مباني حكمراني سازماني

چهارچوب و مولفه‌هاي حكمراني سازماني

بررسي مدل‌هاي مختلف حكمراني سازماني

حكمراني سازماني اثربخش

مزاياي بكارگيري اصول حكمراني سازماني

بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در مورد حكمراني سازماني

بررسي نمونه‌هايي از چهارچوب‌هاي حكمراني سازماني