دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

PMBOK6

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 108,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 80:00ساعت

کد : 26

توضیحات مبلغ :

محتوای دوره:

بخش  1 : مقدمه

بخش  2 : محيطي كه در آن پروژه اجرا مي‌شود

بخش 3: نقش مدير پروژه

بخش 4: مديريت يكپارچگي پروژه

بخش 5: مديريت محدوده پروژه

بخش 6: مديريت زمان پروژه

بخش 7: مديريت هزينه پروژه

بخش 8: مديريت كيفيت پروژه

بخش 9: مديريت منابع پروژه

بخش 10: مديريت ارتباطات پروژه

بخش 11: مديريت ريسك پروژه

بخش 12: مديريت تداركات پروژه

بخش 13: مديريت ذينفعان پروژه

بخش 14: آشنايي با مفاهيم مديريت پروژه چابك

شرایط دوره:

ترجيحا دارا بودن مدرك كارشناسي و آشنايي اوليه با مفاهيم مديريت پروژه