دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 18,530,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 22

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

توضیحات:

در این دوره، شرکت‌کنندگان با نحوه ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات آشنا شده و از الزامات استاندارد ISO 19011:2018  به عنوان راهنمای ممیزی، در حد نیاز مطلع خواهند شد. همچنین با تاکید و توجه کافی بر الزامات ISO/IEC 27001:2013 نحوه رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی، تهیه چک ‌لیست، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی در این دوره مطرح و در کارگاه‌های آموزشی تمرین می‌شوند.

محتوای دوره:

مروری بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013

آشنایی با استاندارد ISO 19011:2018 و فنون، مفاهیم و فرآیند ممیزی

نحوه تهیه مستندات ممیزی و برگزاری ممیزی

تشخیص عدم انطباق  و فعالیت‌های پس از آن

پیش نیاز دوره: مبانی و تشریح الزامات ISO27001