دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 27,250,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 20

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات و ضرورت آن

آشنایی با استانداردهای مرتبط با امنیت اطلاعات

تشریح الزامات استاندارد  ISO/IEC 27002:2013

تشریح کنترل‌های استاندارد و تعامل با استاندارد ISO/IEC 27002:2013

آشنایی با نحوه پیاده‌سازی و مستندسازی سیستم

آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت مخاطرات در این سیستم

آشنایی با فرآیند اخذ گواهینامه سیستم

کارگاه‌های عملی در درک مفاهیم مختلف بیان شده