دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

نرم افزار Civil3D

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

کد : 11

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است