دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مدیریت برون سپاری

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 19,500,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 19

توضیحات مبلغ :

مقدمه

محرک‌های اصلی برون‌سپاری، تامین و تدارک انواع خرید

تحلیل خرید یا ساخت (انجام)

فرآیند عمومی «برون‌سپاری، تامین و تدارک»

تمرکز / عدم تمرکز

جمع‌بندی