دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 29,250,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 18

توضیحات مبلغ :

مقدمه

چابکی و چند مولفه مهم

اصول و ارزش‌های چابک

متدولوژی‌های مدیریت پروژه چابک

ابزارها و روش‌های پرکاربرد در چابک

مروری بر دو متدولوژی پرکاربرد (اسکرام و کانبان)

ملاحظاتی در چابکی سازمانی و موانع آن

جمع‌بندی