دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

تحلیل کسب و کار کاربردی در سازمان

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 29,250,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 17

توضیحات مبلغ :

مقدمه

چرایی شکست تلاش‌های سازمانی برای حل مسایل و استفاده از فرصت‌ها

رویکردهای مختلف به حل مساله و راهبری تغییرات در سازمان‌ها

تحلیل کسب و کار- رویکردی کارآمد در حل مساله و راهبری تغییر

تحلیل کسب و کار- طرح‌ریزی تغییر و تعریف یک پروژه

مفاهیم پایه در تحلیل کسب و کار

حوزه‌های دانشی تحلیل کسب و کار در عمل

تکنیک‌های پرکاربرد تحلیل کسب و کار

منظرهای مختلف به تحلیل کسب و کار

منابع و مراجع اصلی تحلیل کسب و کار

گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای تحلیل کسب و کار