دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

PMBOK 7 EDITION

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 105,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 11جلسه

مدت دوره : 88:00ساعت

کد : 4

توضیحات مبلغ :

ماژول ۱: نقشه راه مدیریت پروژه براساس PMBOK

 • مقدمه و معرفی موسسه مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK
 • فضای مدیریت پروژه
 • چرخه عمر پروژه‌ها و رویکردها در مدیریت چرخه عمر
 • سازمان و محیط پیرامونی و آثار آنها بر پروژه‌ها
 • فرآیندها / حوزه‌های دانشی / گروه‌های فرآیندی
 • رویکردی گام به گام برای به‌کارگیری استاندارد

ماژول ۲: پرکاربردها در مدیریت پروژه براساس PMBOK – مدارک و مستندات

 • ساختار فرآیندهای استاندارد با جزییات
 • مهم‌ترین اطلاعات اولیه مورد نیاز برای یک پروژه
 • مستندات پر کاربرد در آغاز یک پروژه
 • مستندات پر کاربرد در برنامه‌ریزی یک پروژه
 • مستندات پر کاربرد در اجرای یک پروژه
 • مستندات پر کاربرد در پایش و کنترل یک پروژه
 • مستندات پر کاربرد در خاتمه یک پروژه

ماژول ۳: پرکاربردها در مدیریت پروژه براساس PMBOK – ابزارها و تکنیک‌ها

 • ساختار فرآیندهای استاندارد با جزییات
 • ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با گردآوری داده‌ها
 • ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با تحلیل داده‌ها
 • ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با ارایه داده‌ها
 • ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با تصمیم‌گیری
 • ابزارهای و تکنیک‌های مرتبط با ارتباطات
 • ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با مهارت‌های کار تیمی
 • ابزارها و تکنیک‌های گروه‌بندی نشده

ماژول ۴: نگاه جدید موسسه مدیریت پروژه – مدیریت پروژه براساس ویرایش هفتم PMBOK

 • استاندارد مدیریت پروژه
 1. مقدمه
 2. سیستم تحویل ارزش
 3. اصول مدیریت پروژه
 • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
 1. مقدمه
 2. دامنه‌های عملکردی پروژه
 3. متناسب‌سازی
 4. مدل‌ها، روش‌ها و مصنوعات