دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

نرم افزار جیرا

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 15

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

 • معرفی و نگاه اجمالی به Jira
 • نحوه ایجاد کردن پروژه‌ها در Jira
 • تعریف و تعیین نقش‌های پروژه ( Product Owner, Scrum Master, Development Team) و دسترسی به پروژه‌ بر اساس نقش‌ها
 • ایجاد کردن انواع فعالیت‌ها (Epics, Stories, Bugs and Tasks) در Jira
 • بروز رسانی انواع فعالیت‌ها
 • تخصیص انواع فعالیت‌ها به تیم پروژه بر اساس نقش‌ها
 •  تخمین زمان انجام فعالیت‌ها و Story Point
 • ایجاد کردن انواع نماها برای پروژه (Scrum-Board, KANBAN Board)
 • تنظیمات سفارشی کردن نماها و Boards
 • مدیریت کردن Release در Scrum و KANBAN در Jira
 • مدیریت کردن Product Backlog در Jira
 • ایجاد و برررسی انواع گزارشات در Jira
 • ایجاد کردن Roadmap و بررسی Jira Next-Gen Projects