دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

ارزيابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با کمک نرم‌افزار كامفار

کد : 40111

مدت دوره : 32:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

آشنایی با مفاهیم مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27005 2018

کد : 23

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

حاکمیت شرکتی

کد : 27

مدت دوره : 08:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

حاکمیت شرکتی

کد : 40127

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

PMBOK6

کد : 26

مدت دوره : 80:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

PMBOK 7 EDITION

کد : 4004

مدت دوره : 48:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

رویکرد کاربردی به مدل‌های کسب و کار

کد : 40116

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

PMBOK 7 EDITION

کد : 4

مدت دوره : 88:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

نرم افزار جیرا

کد : 15

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

تحلیل کسب و کار کاربردی در سازمان

کد : 17

مدت دوره : 24:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

چابکی در مدیریت پروژه و مدیریت پروژه چابک

کد : 18

مدت دوره : 24:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

مدیریت برون سپاری

کد : 19

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : مدیریت

ساختار صنعت برق

کد : 28

مدت دوره : 08:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

اقتصاد برق

کد : 29

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

بازار برق

کد : 30

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

راهبری صنعت برق

کد : 31

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

شاخص های کلیدی صنعت برق

کد : 32

مدت دوره : 08:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

الزامات مدیریت موثر در صنعت برق

کد : 33

مدت دوره : 16:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار PLS-CADD

کد : 3

مدت دوره : 21:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار AVEVA INSTRUMENT

کد : 7

مدت دوره : 32:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار PLS-TOWER

کد : 8

مدت دوره : 32:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم افزار Civil3D

کد : 11

مدت دوره : 32:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی

نرم‌افزار AVEVA Everything 3D

کد : 40117

مدت دوره : 32:00ساعت

ظرفیت باقیمانده : 15

دسته بندی : فنی-مهندسی